Sluiten

Zoeken

Sluiten

Neem contact op

Hako Schweiz AG
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee
Switzerland
+414192526
info@hako.ch

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sluiten

Directe telefoonnummers

General
+41419252626

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Wanneer deze algemene voorwaarden, hetzij door verwijzing of anderszins, deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten, al dan niet met toelevering van de daartoe benodigde materialen of producten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Hetzelfde geldt indien voor de levering of dienst geen tegenprestatie is bedongen. Een verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: – verkoper: de besloten vennootschappen Hako B.V. en Hilco Chemie B.V., alsmede de vennootschappen tot de Hako-Groep behorende. Waar de term ‘verkoper’ in deze voorwaarden wordt gebruikt, wordt, naast de verkoper van machines op producten uitdrukkelijk tevens de opdracht- nemer en/of degene die diensten van Hako/Hilco aanbiedt verstaan; – koper: de afnemer en opdrachtgever in binnen- en buitenland, degene die om de diensten van de verkoper verzoekt alsmede degene tot wie vorengenoemde aanbieding en/of offerte is gericht; – prijscourant: de algemeen geldende prijsopgaven, alsmede de specifieke schriftelijke prijsaanbiedingen.

1.3 placeholder for German paragraph

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Orders zijn eerst bindend nadat zij schriftelijk door de verkoper zijn geaccepteerd.

Bij mondelinge en telefonische opdrachten geldt, indien geen schriftelijke acceptatie door de verkoper heeft plaatsgevonden, het begin van de uitvoering van de order door de verkoper als acceptatie van de order.

2.3 Orders welke in de prijscourant per product aangegeven minimumordergrootte niet bereiken, worden door de verkoper niet geaccepteerd.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen zijn exclusief BTW, doch inclusief emballage, behoudens wanneer producten zijn verpakt in leenemballage, hetgeen is vermeld in de prijscourant. Prijzen zijn exclusief de kosten van vervoer binnen Nederland, tenzijn anderszins schriftelijk is overeengekomen of anderszins is vermeld in de prijscourant.

3.2 De verkoper behoudt zicht het recht voor prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, de wisselkoersen, lonen, sociale en ander lasten, vracht- of andere kosten, invoerrechten danwel andere belastingen, alsmede prijswijzigingen ten gevolge van invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheidswege plaatsvinden vóór het overeengekomen tijdstip van aflevering respectievelijk installatie, mits hij deze prijswijzigingen tijdig voor dit tijstip ter kennis van de koper gebracht heeft.

3.3 De koper is gerechtigd om indien de verkoper een prijswijziging toepast, de gelsoten overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd,

te ontbinden mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen 10 dagen na ontvangst van een kennisgeving der prijsverhoging aan de verkoper bericht geeft en de door de verkoper ter uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten vergoedt.

Artikel 4: Installatie en montage van machines

4.1 Technische gegevens zoals maten, gewichten en capaciteiten worden in aanduidingen, die in Nederland gangbaar zijn, te goeder trouw naar waarheid verstrekt. Zij zijn slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

4.2 De tijdige en juiste uitvoering van alle verplichtingen, voorzieningen en voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren uitrusting en/of de juiste werking van de uitrusting in gemonteerde staat, is voor risico van de koper, behoudens indien en voor zover deze uitvoering door en/of vanwege de verkoper wordt verricht volgens de door verkoper verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. De verkoper is tegenover koper verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en tekeningen. Deze tekeningen, alsmede berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschap en dergelijke blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 4.3 De koper zorgt in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van de verkoper, zodra dit op de plaats van opstellnng is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en ongestoord kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de koper dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren mits hij dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld; b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, door overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de verkoper aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de plaats en opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen van materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; f. de nodige, gebruikelijke danwel overeengekomen hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (zoals gas, water, elektriciteit, verwarming en verlichting) tijdig en kostelooos op de juiste plaats ter beschikking van de verkoper staan; g. alle wettelijke en/of noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van montage/installatie aan toepasselijke overheidsvoorschirften te voldoen; h. de ter montage opgeleverde zaken niet van de overeengekomen tijdelijke opslagplaats verwijderd worden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verkoper.

4.4 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet, niet voldoende of niet tijdig is voldaan, komen voor rekening van de koper. Bij tijverlies wordt bovendien een zodanige verlenging van de montagetijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Artikel 5: Levertijden/levertermijnen

5.1 Een levertijd of -termijn geldt uitsluitend indien deze schriftelijk door de verkoper is bevestigd. Door de verkoper opgegeven levertijden of -termijnen zijn streeftermijnen en nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij niet-tijdige levering dient de verkoper schriftelijk ingebreke te worden gesteld.

Overschrijding van de levertijd of -termijn geeft de koper geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging (doen) verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Mocht na totstandkoming van de overeenkomst blijken dat (een deel van) de order niet binnen de aangegeven termijn, danwel in het geheel niet meer leverbaar is, dan wordt de koper onverwijld ingelicht.

Behoudens grove schuld van de verkoper geeft overschrijding van de levertijd of -termijn de koper geen recht tot ontbinding, doch geeft de koper het recht alsnog levering te verlangen binnen een nader door de verkoper vast te stellen redelijke termijn, welke termijn door de verkoper in elk geval op één maand wordt gesteld.

5.3 De levertijd of -termijn wordt verlengd met de duur van vertraging aan de zijde van de koper ontstaan ten gevolge van het niet-voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst, de verplichting van de koper het afleveradres voor de transportmiddelen welke voor deze leveranties algemeen gebruikelijk zijn bereikbaar te doen zijn, daaronder begrepen.

Artikel 6: Risico

6.1 Behoudens het bepaalde in paragraaf 6.2 is het gekoscht evoor rekening en risico van de koper: * bij een werktuig of product, vanaf het tijdstip van aflevering; * bij een uitrusting welke gemonteerd en/of geïnstalleerd dient te worden, vanaf het moment van aanlevering van die uitrusting of onderdelen daarvan op het werk; behoudens voor zover schade, aan of door dit werktuig/product ontstaan, aan grove schuld van de verkoper of diens ondergeschikten te wijten is. 6.2 Het lossen van de werktuigen en uitrustingen geschiedt voor rekening en risico van de koper, die zich verplicht hiervoor voldoende personeel en/of mechanische hulp aanwezig te hebben, een en ander op de voet van artikel 4. 6.3 Indien bij verkoop van een nieuw werktuig of nieuwe uitrusting tegen inruil van een gebruikt werktuig en/of uitrusting de koper het oude werktuig blijft gebruiken, wordt deze eerst eigendom van de verkoper nadat het feitelijke ter beschikking van de verkoper is gesteld. Tijdens het gebruik zijn alle kosten, schade door welke oorzaak dan ook daaronder begrepen, voor rekening en risico van de koper.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de geleverde zaken/diensten dient binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na de fatuurdatum te geschieden, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2 Indien de koper bezwaren heeft tegen de inoud en/of grondslag van een door de verkoper verzonden factuur, dan is de koper verplicht om die bezwaren binnen 21 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken. 7.3 Indien niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn hen heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens in alle onder de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij de incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag, behoudens indien dit onder de omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.4 Ongeacht het elders in deze voorwaarden vermelde is de verkoper te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de aflevering/installatie voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de verkoper te bedingen. Deze zekerheid dient binnen twee werkdagen na de aanvraag te worden gegeven, bij gebreke waarvan de verkoper zonder rechterlijke tussenkomst tot terugname van het geleverde is gerechtigd. De weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden alsmede de door hem terzake van de ontbinding geleden schade, rente en kosten te vorderen. 7.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.